Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (A továbbiakban mint Adatkezelő a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon 01-09-982983 cégjegyzékszámon került bejegyzésre. Székhelye: 1039 Budapest, Kinizsi u.10. Képviseletre jogosult: Ádám Imre ügyvezető; adószám: 23890778-2-41; statisztikai számjel: 23890778-4690-113-01; a továbbiakban: Szolgáltató)  által üzemeltetett https://tatami-sport.eu/ weboldal felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.
Adatkezelő megnevezése: Tatami-Sport Kft.
Adatkezelő címe: 1039 Budapest, Kinizsi u.10.
Adatkezelő telefonszáma: +36 20 942 6875
Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő székhelye

A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Az Adatkezelő székhelye

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. , www.naih.hu) tájékoztatóit.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed a Tatami-Sport Kft. által folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat fogalma: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, illetve vásárlás esetén a törvényi szabályozás az irányadó. A Felhasználó a hozzájárulást a kapcsolat űrlap és a webshop regisztráció igénybevételével, arra való megerősített feliratkozással adja meg.  A feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia teljes nevét és email címét.

Adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.

Kezelt adatok köre

Adatkezelés regisztráció esetén:

Az Adatkezelő célja a már regisztrált ügyfelek részére elérhető szolgáltatások kényelmesebbé tétele. Ehhez az Adatkezelő email címet kér a bejelentkezésnél. Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonása, de legkésőbb az adatkezelő megszűnéséig.

Adatkezelés vásárlás, bérlés esetén:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Magánszemélyek esetében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, Jogi személyek esetében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám adatok kezelése szükséges. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük 8 évig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben törli felhasználói fiókját, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján köteles a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Kezelt adataihoz adminisztrátorunk fér hozzá, hogy a rendelési információk és megrendelő adatai alapján végrehajtsák a rendelés teljesítését illetve igény esetén ügyfélszolgálati segítséget tudjon nyújtani.

Szállítás esetén:

Abban, hogy a megrendelt terméket mihamarabb kézbe vegye szerződéses partnerünk segít nekünk. Ők a megadott név, cím, e-mail cím, telefonszám segítségével tudják ezt megtenni az önnek legoptimálisabb módon. Ezen adatokat a kiszállítás időtartamáig kezelik.

Adatkezelés jogalapja: 2011.:CXII. tv. 5 § (1)  érintett hozzájárulás

Adatfeldolgozó: CS80 Kft. (Cs-sprint futárszolgálat), 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. , +36 20 29 39 999

Adattárolás módja: elektronikus

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog:

Megfelelő intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését illetve ezt ő maga is el tudja végezni igény szerint.

Törléshez való jog:

Az érintett kérésére, az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Továbbá az érintetteket megilletik a következő jogok amelyektől bővebben a NAIH oldalon elérhető Infotv. (njt.hu) linken tájékozódhatnak :

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Tiltakozás joga
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 • Visszavonás joga
 • Bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

Sütik

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. Ezekről bővebben a Süti tájékoztatónkban olvashat

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.