Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételek

 1.Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Tatami-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon 13-09-198380 cégjegyzékszámon került bejegyzésre. Székhelye: 2000 Szentendre, Szatmári utca 35. Képviseletre jogosult: Ádám Imre ügyvezető; adószám: 23890778-2-13; statisztikai számjel: 23890778-4690-113-01; a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében – Megrendelő – minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

A – Szolgáltató – minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

 2. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékekkel kapcsolatos információkra kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza az adott termék méretét, anyagösszetételét. A Szolgáltató által forgalmazott valamennyi termék magyar nyelvű részletes használati útmutatóval rendelkezik, melyet Szolgáltató a termékről kiállított számlával együtt a termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

 3. Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA), A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket (ha az a rendelés elküldésénél is már adott volt, ami az áruk jellegéből adódóan nem minden esetben adható meg előzetesen), a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „rendelés”ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „rendelés” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „kosár tartalma” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat, azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásáig módosíthat, javíthat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “rendelés” ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett írásbeli nyilatkozata szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a létrejött szerződéseket 5 évig megőrzi.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

 5. Szállítás

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre az előzetesen egyeztett határidőre szállítja ki. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag – a végleges kiszállítási megállapodás előtt – még lehet módosítani, melynek tényéről Szolgáltató visszagiazolást ad. A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltatóval egyeztetett futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik.

A házhozszállítás díjának kalkulása – ha a megrendelés elküldésekor nem volt előre feltüntetve – egyedi megállapodás alapján történik.

A házhozszállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (Például a Megrendelő nem tartózkodik otthon, rossz címet ad meg, az áru ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

Miután a Szolgáltató és a Megrendelő a kiszállítással kapcsolatban kölcsönösen megállapodott, a megrendelést a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül ki kell szállítsa. A kiszállítás végső határideje a szerződés megkötését követően max. 30. nap lehet.

Ha a Megrendelő nem kapta meg az árut az előre megálapodottak szerinti időben, akkor felszólíthatja a Szolgátatót arra, hogy egy megfelelő póthatáridőn belül teljesítsen. Ha a kereskedő a megadott új határidőn belül nem szállítja ki az árut, a Megrendelő felmondhatja a szerződést.

A vevő azonnali hatállyal (azaz póthatáridő kitűzése nélkül) jogosult felmondani a szerződést az alábbi esetekben:

– ha a webshop megtagadta az áru kiszállítását,

– ha a kiszállítási határidő betartása a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülmény figyelembevételével alapvető fontosságú a vevőnek (pl. Karácsonyi-csomag), hogy megérkezzen), ha a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatja a webshopot annak alapvető fontosságáról, hogy a leszállítás legkésőbb a megadott időpontig vagy a megadott időpontban megtörténjen.

 6. Fizetés

A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat és a kalkulált szállítási díjat magyar Forintban, számla ellenében, az általa előre kiválasztott módon (készpénzben az árú átvételekor, banki előreutalással, PayPal) egy összegben fizeti meg a Szolgáltatónak, vagy a megbízásából eljáró szállítónak.

 7. Kedvezményes kupon

A kedvezményre jogosító kuponhoz aktivált kóddal rendelkező Megrendelő a honlapon történő vásárlás során kuponját fel tudja használni, annak egyedi azonosító kódja megadásával. A kedvezmény összegét a rendelés összegéből vonja le a rendszer. A kedvezmény összegét egy összegben kell felhasználni, abból készpénz nem adható vissza. A kedvezményes kupon készpénzre nem váltható.

 8. A megrendelő elállási joga

Amennyiben Megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) és a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. eredeti garanciális okmányokkal (amit természetesen mellékeltünk a kiszállított termékhez) együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt stb.)

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ értelmében:

– olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő-(például egyedi megrendelés alapján készült méret)

Elállás esetén az áru árának visszatérítése késedelem nélkül, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozat kézhez vételétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Megrendelőnek az általa megfizetett teljes összeget, beleértve a kiszállítás fuvardíját is (amennyiben a Megrendelő egy expressz szállítási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a legolcsóbb szállítási mód és az expressz kiszállítás díjai közötti különbözetet) az áru árát a vásárlás során igénybe vett vevői fizetési móddal megegyező módon. Ez alól csak az lehet kivétel, ha a Megrendelő ebbe kifejezetten beleegyezik, és amennyiben a Megrendelőnek ebből semmilyen többletköltsége nem származik.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta azárut, vagy amíg a Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte.

9. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által lepecsételt magyar nyelvű használati útmutatóval és a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

– a nem rendeltetésszerű használatból (kezelési használati útmutatóban írtak), valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,

– ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,

– ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,

– a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

A szavatosságra a fentieken túl a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A jobb oldalon felül a Kapcsolat menüpontban tud üzenni nekünk.

Levélcím: 1311 Budapest Pf. 64/2

E-mail cím: info@tatami-sport.eu

 10. Vegyes rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató az ÁSZ feltételeit a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben meghatározottak szerint alakította ki, mellyel kapcsolatban a csatoltan elérhető 1,. 21., és 3. számú mellékletekben találhat további részletes tájékoztatást. A kormányrendelet hatályán kívül eső feltételekkel kapcsolatban a Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Budapest, 2014.08.14.

3szmelleklet 45-2014 2szmelleklet 45-2014 1szmelléklet 45_2014